Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů je pro nás velmi důležitá, proto máme přesná pravidla, které stanoví podmínky zpracování a ochrany Vašich osobních údajů. V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (GDPR) Vás tímto informujeme o všech podstatných náležitostech.

Kdo je provozovatelem vašich osobních údajů?

Společnost Player s. r. o., se sídlem na adrese Kamenné pole 4556/10, Liptovský Mikuláš, 03101, zapsanou v obchodním rejstříku Okresního soudu Žilina, oddíl Sro, vložka č. 19263 / L, IČ: 36810797, DIČ: SK2022427264 je provozovatelem osobních údajů, které nám poskytnete vyplněním objednávky, registrace, přihlášením k odběru obchodních sdělení nebo prohlížením našich webových stránek.

Jaké osobní údaje o Vás shromažďujeme?

Vaše osobní údaje zpracováváme podle typu evidence následovně:

A / v evidenci objednávek zpracováváme Vaše osobní údaje nezbytné pro vyřízení objednávky, a tedy z důvodu plnění smlouvy, v rozsahu, celé jméno, e-mail, telefon, adresa. Osobní údaje z evidence objednávek využíváme pro další účely, nakolik je v našem oprávněném zájmu, udržovat celou evidenci objednávek z důvodu právní ochrany před budoucími spory. Ve smyslu platné legislativy musíme zpracovávat Vaše údaje z evidence po dobu 6 let vzhledem k zákonné záruční lhůtě za jakost zboží, promlčení a fungování soudního systému, po dobu 10 let k naplnění naší zákonné povinnosti archivovat dokumentaci z důvodu případné finanční kontroly.

B / v evidenci uživatelů zpracováváme Vaše osobní údaje v takovém rozsahu, v jakém nám je poskytnete při registraci, úpravě profilu, vytvoření objednávky nebo při propojení Vašeho účtu se sociálními sítěmi. V našem oprávněném zájmu je vést databázi uživatelů, která zároveň umožňuje jednotlivým zákazníkům spravovat svůj profil v rámci registrace na webových stránkách. Předmětnou databázi kromě registračních účelů dále využíváme při identifikaci osob při vyřizování reklamací, při vyřizování objednávky na výdejnách zboží, při komunikací centrem zákaznické podpory a k marketingovým účelům. Z důvodu evidence uživatelů držíme Vaše osobní údaje po dobu 5 let od poslední uskutečněné objednávky

Vaše osobní údaje využíváme i z důvodu zajištění přepravy objednaného zboží, což představuje plnění naší části smlouvy. Tyto osobní údaje prodáváme dopravním společnostem a při předání vytvoříme o předání záznam, který slouží jako záloha pro případ chyby předání přes informační systém. Z důvodu možných reklamací jako ze strany zákazníka, tak ze strany přepravce tyto údaje zpracováváme za účelem zajištění přepravy po dobu 5 let od vytvoření objednávky.

Uložení osobních údajů z Vaší objednávky nám umožní usnadnit Vám další nákup a údaje dříve použité Vám předvyplnit do elektronického košíku. Osobní údaje z důvodu usnadnění nákupu zpracováváme na základě právního titulu oprávněného zájmu a udržujeme je v databázi společně s ostatními údaji, tedy po dobu 5 let po uskutečnění poslední objednávky.

Jaký je právní základ pro zpracování?

Právní základ pro zpracování osobních údajů je především oprávněný zájem, plnění smlouvy, zákonná povinnost nebo udělený souhlas dotčené osoby.

Komu data poskytujeme?

K Vašim osobním údajům mají přístup pouze naši zaměstnanci, kteří jsou vázáni mlčenlivostí a jsou proškoleni v oblasti bezpečnosti zpracování údajů. Většinu operací zvládáme sami a nepotřebujeme k nim třetí strany. Pro zajištění určitých činností, které nedokážeme zajistit vlastními silami, využíváme služby a aplikace zpracovatelů, kteří se na dané zpracování specializují a jsou v souladu s GDPR.

Jsou to poskytovatelé následujících služeb:
1 / GLS General Logistics Systems Czech Republic s.r.o., se sídlem Lieskovská cesta 13, 962 21 Lieskovec, Slovenská Republika, IČO: 36624942, zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Banská Bystrica, oddíl Sro, Vložka č. 9084 / S
2 / Slovenská pošta, a.s., se sídlem Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČ: 36631124, zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Banská Bystrica, Oddíl Sa, Vložka č.803 / S

Kde uchováváme vaše údaje?

Údaje, které od vás shromažďujeme, se uchovávají v Evropském hospodářském prostoru (dále jen "EHP"). Data jsou uchovávána na zálohovaných serverech společnosti Shockworks s.r.o. se sídlem Nové Sady 2 602 00 Brno. Zabezpečení dat je v plném souladu s GDPR.

Kdo má přístup k vašim datům?

Přístup k datům a údajům je umožněn pouze omezenému počtu interních uživatelů, nakolik je to nezbytné pro jejich pracovní náplň při vyřizování objednávek, reklamací, poskytování služeb zákaznické podpory a pod. Jednotliví pracovníci mají vždy přístup pouze k takovému objemu osobních dat, které ke své práci nutně potřebují.

Jaká máte práva?

Právo na zpřístupnění informací
Při zpracování Vašich osobních údajů, pomocí automatických prostředků na základě vašeho souhlasu nebo na základě dohody, máte právo obdržet kopii svých údajů ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čtenářům formátu, který poskytneme vám nebo jiné straně. Požádat o informace o tom, jaké osobní údaje o vás uchováváme máte právo kdykoli prostřednictvím emailu info@sportby.cz.

Právo na přenosnost a opravu
V případě nepřesnosti osobních údajů nás můžete na tuto skutečnost upozornit zasláním zprávy na e-mailovou adresu info@sportby.cz a následně bez zbytečného odkladu nesprávné osobní údaje opravíme. Po registrací na našich webových stránkách máte možnost si své osobní údaje opravit sami za pomoci úprav Vašeho účtu

Právo na omezení zpracování osobních údajů
Máte právo požadovat abychom omezili jakékoli zpracování Vašich osobních údajů včetně jejich vymazání, v případě pokud:
- jsou námi shromažďovány osobní údaje nepřesné, a to až do ověření jejich správnosti
- je zpracování Vašich osobních údajů protiprávně a Vy, namísto o vymazání požádáte zasláním zprávy na e-mailovou adresu info@sportby.cz o omezení jejich používání
- Vaše osobní údaje už nepotřebujeme pro zajištění našich služeb, ale Vy je budete potřebovat pro uplatnění Vašich práv
- pokud vznesete námitky proti zpracování dle odstavce výše, a to do doby, než ověříme, zda naše důvody zpracování převažují nad Vašimi zájmy.

Právo na vymazání
V případě pokud zpracováváme Vaše osobní údaje:
- přestože jejich zpracování již není potřebné pro účely, kvůli kterým jsme je získali
- pokud vznesete námitky podle odstavce uvedeného výše a my Vám nebudeme schopni prokázat oprávněné důvody pro jejich zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy, Vašimi právy a svobodami či nad výkonem nebo obhajobou právních nároků, a / nebo
- neoprávněně

máte právo požadovat abychom bez zbytečného odkladu od Vašeho oznámení takových skutečností zasláním zprávy na e-mailovou adresu info@sportby.cz takto zpracované osobní údaje vymazány. Údaje však nemůžeme vymazat ani na Vaši žádost, pokud bude jejich zpracování nezbytné pro výkon práva na svobodu projevu a informace, pro splnění některé naší právní povinnosti nebo pro vykonání úkolu ve veřejném zájmu, zda pro určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků.

Právo namítat proti zpracování na základě oprávněného zájmu
Máte právo namítat proti zpracování svých osobních údajů, které je založeno na oprávněném zájmu nás jako provozovatele, a nadále nebudeme pokračovat v zpracováváním osobních údajů s výjimkou případu, kdy víme prokázat oprávněný důvod ke zpracování, který převažuje nad vaším zájmem a právy, nebo z důvodu právních nároků.

Právo namítat vůči přímému marketingu - zasílání emailů
Máte právo namítat vůči přímému marketingu - zasílání emailů a můžete se rozhodnout pro vyloučení sledováním pokynům v jednotlivých emailech nebo úpravou nastavení svého účtu.

Jak můžete uplatňovat svá práva?
Ochranu dat bereme velmi vážně, proto jsme vyhradili odpovědnou osobu, abychom vaše osobní údaje stále zpracovávaly transparentním a zákonným způsobem. Vaše požadavky týkající se vašich práv uvedených výše můžete na odpovědnou osobu prostřednictvím zaslání emailu na info@sportby.cz a do předmětu uvést značku SPORTBYGDPR.

Právo na podání stížnosti orgánu dohledu
Pokud se domníváte, že jako provozovatel zpracováváme Vaše osobní údaje nesprávné, můžete se s námi zkontaktovat. Máte také právo podat stížnost orgánu dohledu

Aktualizace Prohlášení o ochraně osobních údajů
Aktuální verze Prohlášení o ochraně osobních údajů je vždy dostupná na naší webové stránce.

Zásady používání cookie

Uživatelé by si měli být vědomi skutečnosti, že některé informace o uživatelích mohou být automaticky sbírány v průběhu standardních operací našeho serveru (např. IP adresa uživatelova počítače) a rovněž při použití cookies (malé textové soubory, které se ukládají do uživatelova počítače a server podle nich dokáže rozpoznat uživatele, kteří jej už alespoň jednou navštívili, a potom zaznamenávat jejich chování a podle toho například přizpůsobit design a obsah nebo lépe zaměřovat reklamní kampaň). Cookies nejsou programy, které by mohly způsobit škodu na počítači uživatele. Prohlížeče většinou nabízejí možnost neakceptovat cookies - elektronický obchod však nebude bez povolených cookies fungovat korektně. 

Na žádost uživatele podnikne Player s. r. o. všechny přiměřené kroky k odstranění všech osobních dat daného uživatele.

Cookie je krátký textový soubor, který navštívená webová stránka odešle do prohlížeče. Umožňuje webu zaznamenat informace o Vaší návštěvě, například preferovaný jazyk a další nastavení. Budoucí návštěva stránek tak může být jednodušší a produktivnější. Soubory cookie jsou důležité. Bez nich by prohlížení webu bylo mnohem složitější. Soubory cookie slouží k celé řadě účelů. Používáme je například k ukládání Vašich nastavení bezpečného vyhledávání, k výběru relevantních reklam, ke sledování počtu návštěvníků na stránce, k usnadnění registrace nových služeb a k ochraně Vašich dat.

Typy souborů cookie:

  1. Nastavení - tyto soubory cookie umožňují našim webům zapamatovat si informace, které mají vliv na vzhled nebo chování webu. Jde např. o preferovaný jazyk nebo oblast, v níž se nacházíte. Na základě informací o oblasti dokáže web nabídnout potřebnou místní předpověď počasí nebo zprávy o dopravní situaci. Tyto soubory cookie Vám pomáhají také změnit velikost textu, písmo a další prvky webových stránek, které lze personalizovat.
  2. Zabezpečení - soubory cookie zabezpečení se používají k ověřování uživatelů, k prevenci podvodného využití přihlašovacích pověření a k ochraně uživatelských dat před přístupem neautorizovaných stran.
  3. Procesy - soubory cookie procesů umožňují webům poskytovat služby, které návštěvníci očekávají, například navigaci na webových stránkách nebo přístup k zabezpečeným oblastem webu. Bez těchto souborů cookie web nebude fungovat správně. Používá se například soubor cookie s označením lbcs, který umožňuje dokumentům Google otevřít několik dokumentů v jednom prohlížeči. Pokud tento soubor cookie zablokujete, dokumenty Google nebudou fungovat správně.
  4. Reklama - soubory cookie se používají i k tomu, abychom zvýšili přitažlivost reklam pro uživatele a majitelům stránek a inzerentům nabídli lepší podmínky pro inzerci. Soubory cookie se běžně používají k výběru reklam podle toho, co je pro uživatele relevantní, ke zlepšování přehledů výkonu kampaní a k tomu, aby se uživateli nezobrazovaly reklamy, které už viděl.
  5. Stav relace - weby často shromažďují údaje o chování návštěvníků. Může jít například o informace o tom, jaké stránky uživatelé navštěvují nejčastěji nebo zda se jim na některých stránkách nezobrazují chyby. Tyto tzv. „soubory cookie stavu relace“ pomáhají zlepšovat služby a uživatelské prostředí na webu. Pokud tyto soubory cookie zablokujete nebo smažete, funkce webových stránek to nijak neovlivní.

Správa souborů cookie v prohlížeči

Někteří lidé si ukládání souborů cookie nepřejí. To je důvod, proč nejnovější prohlížeče umožňují soubory cookie spravovat.

V některých prohlížečích můžete nastavit pravidla pro soubory cookie jednotlivých webů, což Vám poskytuje lepší kontrolu nad svým soukromím. Můžete zakázat ukládání souborů cookie ze všech webů kromě stránek, kterým důvěřujete.

V nabídce Nástroje prohlížeče Google Chrome najdete položku Vymazat údaje o prohlížení. Umožní Vám vymazat soubory cookie a další údaje webových stránek a doplňků včetně dat uložených do zařízení přehrávačem Adobe Flash Player (soubory cookie přehrávače Flash).