Bežky Atomic | skate

Ski Stiffnes 173 cm 180 cm 186 cm 192 cm
Medium 45-65 Kg 50-65 Kg 60-75 Kg 70-85 Kg
Hard     85-100 Kg