Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

1.1. Provozovatel

Internetový obchod na adrese https://www.sportby.cz (dále jen „internetový obchod“) je provozovaný společností Player s.r.o., se sídlem na adrese Kamenné pole 4556/10, Liptovský Mikuláš, 03101, zapsanou v obchodním rejstříku Okresního soudu Žilina, Oddíl: Sro, vložka č. 19263/L, IČO: 36810797, IČ DPH: SK2022427264, bankovní spojení: Fio Banka, a.s., č. účtu: 321122017/2010

Telefonní kontakt: +420 511 205 123, E-mail: info@sportby.cz
Provozní doba: Pondělí - Pátek od 7:30 do 15:30 hod.

Orgán dozoru: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát-oddělení ADR
Štěpánská 15, 120 00 Praha 2
Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

1.2. Kupující

1.2.1. Kupující je každý návštěvník internetového obchodu bez ohledu na to, zda jedná jako spotřebitel, nebo jako podnikatel (dále jen „kupující“)

1.2.2. Spotřebitelem je kupující - fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nekoná v rámci předmětu své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání (dále jen „spotřebitel“).

1.2.3. Podnikatelem je kupující - osoba, která není spotřebitelem. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností při samostatném výkonu svého povolání, případně osoba, která jedná jménem podnikatele nebo na jeho účet (dále jen „podnikatel“)

1.3. Obchodní podmínky

1.3.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavřené mezi provozovatelem a kupujícím prostřednictvím internetového obchodu (dále jen „kupní smlouva“).

1.3.2. Obchodní podmínky tvoří nedílnou součást kupní smlouvy. Pokud není v kupní smlouvě nebo v jejích přílohách výslovně uvedeno odchylné ujednání nebo platnost některých ustanovení těchto obchodních podmínek není kupní smlouvou nebo jiným výslovným dojednáním mezi provozovatelem a kupujícím vyloučena nebo jinak modifikována, platí v ostatním pro vzájemné vztahy smluvních stran tyto obchodní podmínky.

1.3.3. Právní vztahy provozovatele se spotřebitelem výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 40/1964 Zb. (slovenský zákon) Občanský zákoník, zákon č. 250/2007 Z.z. o ochraně spotřebitele a o změně zákona Slovenské národní rady č. 372/1990 Zb. o přestupcích ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 102/2014 Z. z. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory provozovatele a o změně a doplnění některých zákonů (dále jen „Zákon o ochraně spotřebitele při prodeji zboží na základě smlouvy uzavřené na dálku“), vše ve znění pozdějších právních předpisů.

1.3.4. Právní vztahy provozovatele s podnikatelem výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Zb. Obchodního zákoníku (slovenský zákon) ve znění pozdějších právních předpisů.

2. Uzavření kupní smlouvy

2.1. Nabídka zboží

Nabídkou zboží se rozumí vybrané zboží nabízené prostřednictvím katalogu na stránkách internetového obchodu. Nabídka zboží má informativní charakter a provozovatel není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

2.2. Objednávka

2.2.1. Objednávku může kupující vytvořit pomocí formuláře na stránkách internetového obchodu. Při vytvoření objednávky pomocí formuláře kupující nejprve vybere zboží, o které má zájem. Po zvolení požadovaného množství, způsobu dopravy (viz čl. 2.4.1.) a způsobu platby (viz čl. 2.5.1.) kupující potvrdí svou objednávku, čímž podá závazný návrh na uzavření kupní smlouvy mezi kupujícím a provozovatelem.

2.2.2. Po odeslání objednávky obdrží kupující na svou e-mailovou adresu automaticky provedené oznámení o přijetí objednávky v elektronickém systému prodávajícího (dále jen "potvrzení o doručení objednávky"). Veškeré další informace týkající se objednávky kupujícího mohou být v případě potřeby zaslány na e-mailovou adresu kupujícího.


2.2.3. Potvrzení o dodání obsahuje informaci o tom, že prodávající obdržel objednávku, není však přijetím návrhu na uzavření kupní smlouvy.

2.2.4. Prodávající poté zašle na e-mailovou adresu kupujícího informaci o tom, zda byla objednávka kupujícího přijata (dále jen "přijetí objednávky"). Akceptace objednávky musí obsahovat údaje o názvu a specifikaci zboží, jehož prodej je předmětem kupní smlouvy, údaje o ceně zboží a/nebo jiných služeb, údaje o předpokládané době dodání zboží, název a údaje o místě, kam má být zboží dodáno, a údaje o případné ceně, podmínky, způsob a termín dopravy zboží do sjednaného místa dodání zboží kupujícímu, údaje o prodávajícím (obchodní firma, sídlo, DIČ, číslo zápisu v obchodním rejstříku apod.) a případně další nezbytné údaje.

2.2.5. Kupující bude před odesláním objednávky vyzván, aby zaškrtnutím políčka potvrdil, že se s těmito obchodními a reklamačními podmínkami obeznámil, přečetl si je, porozuměl jejich obsahu a v celém rozsahu s nimi souhlasí.

2.3. Uzavření kupní smlouvy

2.3.1. Smluvní vztah mezi provozovatelem a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), kterou provozovatel zašle kupujícímu na elektronickou adresu uvedenou kupujícím při vytvoření objednávky.

2.3.2.  Náklady vzniklé kupujícímu při použití prostředků komunikace na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (např. náklady na internetové připojení nebo náklady na telefonickou komunikaci) si hradí kupující sám.

2.3.3. Kupní smlouva je uzavřena s rozvazovací podmínkou s tím, že pokud kupující neuhradí provozovateli dohodnutou kupní cenu ve smyslu bodu 2.6.1 těchto obchodních podmínek ve lhůtě 15 dnů od výzvy provozovatele k převzetí zboží, smlouva se od počátku ruší, smluvní strany si vrátí nebo nahradí všechna přijatá plnění a provozovatel nabývá právo volně disponovat s objednaným zbožím.

2.4. Způsob dopravy

2.4.1. Pokud není v kupní smlouvě uvedeno jinak, způsob dodání zboží určuje provozovatel. V případě, že je způsob dopravy objednaného zboží dohodnutý na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko spojené s takovým způsobem dopravy včetně případných dodatečných nákladů za zvolený způsob dopravy.

2.4.2. O odeslání zboží se provozovatel zavazuje informovat kupujícího na elektronickou adresu uvedenou kupujícím při vytvoření objednávky.

2.4.3. Odesláním objednaného zboží se rozumí jeho odeslání na adresu uvedenou kupujícím při vytvoření objednávky. Provozovatel si vyhrazuje právo připočítat náklady na zaslání zboží kupujícímu k částce objednávky podle aktuálního ceníku přepravce.

2.4.4. V případě požadavku kupujícího o zaslání zboží do zahraničí si provozovatel vyhrazuje právo připočítat k ceně dopravy náklady za dopravu do zahraničí, o kterých předem uvědomí kupujícího.

2.5. Způsob platby

2.5.1. Provozovatel nabízí na výběr z těchto způsobů platby: platební kartou přes internet, bankovním převodem po dokončení objednávky a na dobírku při převzetí zboží od přepravce, platební kartou.

2.5.2. Při volbě platby platební kartou přes internet bude kupující po dokončení objednávky přesměrován na platební server třetí strany, kde vyplní potřebné platební údaje. Po ověření jejich platnosti bude objednávka potvrzená a částka ve výši kupní ceny bude odečtena z účtu kupujícího.

2.5.4. Ceny nabízeného zboží a služeb jsou uvedené včetně daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“), pokud není u ceny výslovně uvedené, že cena je uvedená bez DPH.

2.6. Práva a povinnosti vyplývající z uzavření kupní smlouvy

2.6.1. Provozovatel je povinen dodat kupujícímu objednané zboží za dohodnutou cenu a kupující je povinen zboží převzít a kupní cenu včetně nákladů na zvolený způsob přepravy zboží uhradit.

2.6.2. Kupující je povinen při objednávce zboží uvést správné a pravdivé údaje. Údaje nutné pro uzavření kupní smlouvy uvedené kupujícím jsou provozovatelem považovány za správné.

2.6.3. Provozovatel není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádným speciálním kodexem chování.

2.6.4. Všechna oznámení provozovatele jakýmkoliv způsobem související s objednávkou, resp. s kupní smlouvou, mohou být kupujícímu doručena na elektronickou adresu uvedenou v jeho uživatelském účtu nebo uvedenou kupujícím v objednávce.

2.7. Dárkové poukazy a slevové kódy

2.7.1. Kupující může při tvorbě objednávky zadat kódy uvedené na zakoupených dárkových poukazech a slevové kódy poskytované provozovatelem v souladu jejich pravidly.

2.7.2. Pokud není provozovatelem výslovně uvedeno jinak, dárkové poukazy ani slevové kódy:
- není možné uplatňovat opakovaně
- není možné vzájemně kombinovat

2.7.3. Slevové kódy navíc není možné uplatňovat na zboží ve výprodeji, neuvede-li provozovatel výslovně jinak.

2.7.4. V případě odstoupení od kupní smlouvy z jakýchkoliv důvodů nebo jakéhokoliv jiného důvodného vrácení zboží kupujícím provozovateli zakoupeného na základě slevového kódu má kupující nárok pouze na vrácení částky, kterou za nákup zboží skutečně uhradil peněžními prostředky. Provozovatel může rozhodnout o tom, zda a v jaké hodnotě vystaví kupujícímu nový slevový kód.

2.7.5. Pokud má dárkový poukaz nebo slevový kód omezenou dobu platnosti, kupující je oprávněn dárkový poukaz nebo slevový kód použít pouze před jejím uplynutím. Provozovatel neposkytuje peníze ani žádný jiný způsob kompenzace za nevyužitou hodnotu dárkového poukazu nebo slevového kódu.

2.7.6. Dárkový poukaz ani slevový kód nelze vyměnit za peníze. V případě, že kupující odebere zboží za nižší cenu, než je hodnota dárkového poukazu nebo slevového kódu, nemá nárok na doplacení hodnoty dárkového poukazu nebo slevového kódu ani na nový dárkový poukaz nebo slevový kód na zbytek hodnoty původního uplatněného dárkového poukazu nebo slevového kódu.

2.7.7. V případě, že dárkový poukaz nebo slevový kód bude uplatněn v rozporu s pravidly provozovatele pro použití předmětných dárkových poukazů a slevových kódů, má provozovatel právo takto uplatněný dárkový poukaz nebo slevový kód odmítnout a od uzavřené kupní smlouvy odstoupit. V případě, že vzniknou při výkladu pravidel nejasnosti, platí jejich výklad stanovený provozovatelem.

3. Dodání zboží

3.1. Dodací doba

3.1.1. Provozovatel se zavazuje odeslat kupujícímu zboží bezodkladně, nejpozději však do 30 dní ode dne uzavření kupní smlouvy. Provozovatel zpravidla odesílá zboží do druhého dne od uzavření smlouvy tak, aby mohlo být zboží doručeno do tří pracovních dnů.  Pokud provozovatel nesplnil svůj závazek dodat zboží v zákonné lhůtě 30 dnů, kupující jej vyzve, aby dodal zboží v jím poskytnuté dodatečné přiměřené lhůtě. Pokud provozovatel nedodá věc ani v této dodatečné přiměřené lhůtě, kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy.

3.2. Přeprava, doručení a převzetí zboží

3.2.1. Kupující nabývá vlastnické právo k zakoupenému zboží jeho převzetím. Okamžikem převzetí zboží také na kupujícího přechází nebezpečí škody na zboží.

3.2.2. Součástí dodávky je doklad o koupi, ve kterém je uvedené datum prodeje, označení výrobku (název a množství výrobků), kupní cena (s uvedením ceny jednotlivého výrobku a celkové ceny, kterou spotřebitel zaplatil) a údaje provozovatele (obchodní firma a sídlo). Provozovatel zašle kupujícímu na žádost daňový doklad v elektronické podobě.

3.2.3. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv vad to bezodkladně řešit s přepravcem a informovat provozovatele. V případě zjištění porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky se doporučuje kupujícímu zásilku od přepravce nepřevzít a vyplnit záznam o poškození zásilky. Podpisem dodacího listu bez sepsání záznamu o rozsahu a povaze vady přebírané zásilky kupující potvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušený a nepoškozený.

3.2.4. Reklamaci mechanického poškození zboží, neodpovídajícího zboží apod., které nebylo zjevné při převzetí zásilky se zbožím od přepravce, je kupující povinen uplatnit okamžitě po jejich zjištění. Poškození zboží vzniklé při jeho přepravě, je kupující povinen neprodleně informovat provozovatele v souladu s odst. 3.2.3. a 3.2.4. těchto obchodních podmínek. Pokud zásilka není kompletní, resp. pokud jde o zjevnou vadu, kterou kupující mohl zjistit kontrolou zásilky při doručení zboží a kterou bezodkladně neoznámil provozovateli, pozdější reklamace tohoto druhu bude možné uznat pouze pokud kupující prokáže, že reklamované vady mělo zboží už v době jeho převzetí kupujícím.

3.2.5. V případě, že kupující bez předcházejícího písemného odstoupení od smlouvy zboží nepřevezme, resp. pokud je z důvodu na straně kupujícího nutné zboží doručit opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s doručením zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

4. Odstoupení od kupní smlouvy

4.1. Odstoupení od kupní smlouvy kupujícím

4.1.1. Pokud je kupní smlouva uzavřená na dálku (prostřednictvím internetového obchodu) nebo mimo obchodní prostory provozovatele a za současného splnění zákonem vyžadovaných skutečností, má spotřebitel podle Zákona o ochraně spotřebitele při prodeji zboží na základě smlouvy uzavřené na dálku (slovenský zákon) právo bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží.

4.1.2. Pokud spotřebitel v zákonné 14 denní lhůtě oznámí provozovateli v souladu s těmito obchodními podmínkami, že od smlouvy odstupuje, kupní smlouva se od počátku ruší. Pro odstoupení od smlouvy může spotřebitel využít doklad o koupi, který obdržel spolu se zakoupeným zbožím, nebo tento všeobecný FORMULÁŘ PRO VRÁCENÍ ZBOŽÍ pro odstoupení od smlouvy. V uvedeném formuláři se uvede alespoň jméno a příjmení spotřebitele, číslo objednávky, označení zboží a číslo účtu pro vrácení peněz pokud si přejete vrátit peníze tímto způsobem.

4.1.3. Lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy se považuje za zachovanou, pokud spotřebitel po dobu trvání kupní smlouvy odešle provozovateli oznámení, že od kupní smlouvy odstupuje poslední den lhůty. V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší.

4.1.4. Spotřebitel má právo v rámci této lhůty po převzetí zboží rozbalit a vyzkoušet obdobným způsobem, jako je obvyklé při nákupu v klasickém „kamenném“ obchodě, a to v rozsahu potřebném pro zjištění povahy, vlastností a funkčnosti zboží. V případě, že spotřebitel odstoupí od kupní smlouvy v zákonné 14denní lhůtě, odpovídá spotřebitel za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku takového zacházení se zbožím, které je nad rámec zacházení potřebného pro zjištění vlastností a funkčnosti zboží.

4.1.5. Spotřebitel bere na vědomí, že v souladu s ustanovením § 7 odst. 6 Zákona o ochraně spotřebitele při prodeji zboží na základě smlouvy uzavřené na dálku (slovenský zákon) nemůže odstoupit od kupní smlouvy, jejímž předmětem je zejména:
- prodej zboží, které bylo zhotoveno/upraveno podle osobních požadavků spotřebitele, zboží vyrobeného na míru nebo zboží určeného speciálně pro jednoho spotřebitele;
- prodej zboží, které podléhá rychlé zkáze nebo rychlému snížení jakosti;
- prodej zboží, které může být vzhledem ke své povaze po dodání neoddělitelně smíšené s jiným zbožím;
- prodej zboží uzavřeného v ochranném obale, který (t.j. ochranný obal) byl po dodání porušený a z hygienických důvodů nebo z důvodu ochrany zdraví není vhodné takové zboží vrátit (např. spodní prádlo a plavky);
- prodej zvukových záznamů, obrazových záznamů, zvukově obrazových záznamů, knih nebo počítačového programu, pokud spotřebitel porušil/rozbalil jejich původní ochranný obal;
- prodej periodického tisku s výjimkou prodeje na základě dohody o předplatném a prodej knih nedodávaných v ochranném obale.

4.1.7. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od kupní smlouvy zašle nebo odevzdá provozovateli bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něj obdržel, včetně všech jeho částí a příslušenství. Spotřebitel je povinen doručit provozovateli zboží kompletní včetně kompletní dokumentace, nepoškozené, podle možností v originálním obale a nepoužívané. Zboží je nutné zaslat na adresu provozovatele, a to na:

SPORTBY - Player s. r. o., Belopotockého 627, 03101 Liptovský Mikuláš, Slovensko

4.1.8. Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy oprávněně, provozovatel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy, vrátit všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání zboží ve výšce odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží, a to v zásadě stejným způsobem, jako je přijal. Provozovatel vrátí spotřebiteli přijaté peněžní prostředky jiným způsobem, pokud s tím spotřebitel souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

4.1.9. Pokud odstoupí spotřebitel od kupní smlouvy, provozovatel není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží odevzdá (doručí) nebo prokáže, že zboží provozovateli poslal.

4.1.10. Pokud odstoupí spotřebitel od kupní smlouvy oprávněně, provozovatel mu vrátí náklady na poštovné ve výši 120 Kč.

4.1.11. Pokud spotřebitel zašle zboží provozovateli navzdory tomu, že nesplnil zákonné podmínky pro odstoupení od smlouvy, zboží nebude přijato, případně bude na náklady spotřebitele odesláno nazpět.

4.1.12. Pokud je společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je mezi provozovatelem a kupujícím uzavřena darovací smlouva s rozvazovací podmínkou, a dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy ze strany kupujícího, darovací smlouva v souvislosti s dárkem pozbývá účinnosti a kupující je povinen zboží s poskytnutým dárkem provozovateli vrátit.

4.2. Odstoupení od kupní smlouvy provozovatelem

4.2.1. Provozovatel dbá na dobrou orientaci v oblasti trhu s prodávaným zbožím, přesto může výjimečně nastat situace, kdy nebude schopen objednané zboží dodat za podmínek dohodnutých v kupní smlouvě, resp. jej nebude moci z důvodů, které nejsou na jeho straně, dodat vůbec.  Provozovatel je v takových případech povinen nabídnout kupujícímu náhradní plnění nebo možnost odstoupit od kupní smlouvy. Pokud kupující v přiměřené lhůtě nepřijme náhradní plnění ani neodstoupí od kupní smlouvy, je provozovatel oprávněn odstoupit v takových případech od kupní smlouvy.

4.2.2. Provozovatel má právo odstoupit od kupní smlouvy také v případě, že dodavatel objednaného zboží provozovateli výrazně změnil ceny, nebo pokud došlo k výrazným změnám cen přepravy zboží a kupující neakceptoval příslušnou změnu kupní smlouvy, tzv. zvýšení ceny zboží či zvýšení nákladů na přepravu.

4.2.3. Kupující bere na vědomí, že provozovatel nemá povinnost s kupujícím uzavřít kupní smlouvu. Kupující dále bere na vědomí, že provozovatel je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy uzavřené s kupujícím, který v některém z předcházejících vztahů týkajících se závazků s provozovatelem podstatným způsobem porušil svoji povinnost a nesplnil všechny své závazky vyplývající z předcházejících smluvních vztahů.

4.2.4. Pokud provozovatel odstoupí od kupní smlouvy, je povinen o tom bezodkladně informovat kupujícího na elektronickou adresu uvedenou kupujícím při vytvoření objednávky. Dále je povinen vrátit kupujícímu plnou kupní cenu zboží, pokud už byla uhrazena.

4.2.5. Pokud prodávající nemůže splnit své závazky z kupní smlouvy z důvodu výprodeje zásob, nedostupnosti zboží nebo pokud výrobce, dovozce nebo dodavatel zboží sjednaného v kupní smlouvě přerušil výrobu nebo provedl tak významné změny, které znemožňují splnění závazků prodávajícího z kupní smlouvy, nebo z důvodu vyšší moci, nebo i když i při vynaložení veškerého úsilí, které po něm lze spravedlivě požadovat, není schopen dodat zboží kupujícímu ve lhůtě stanovené v těchto obchodních podmínkách, je prodávající povinen o této skutečnosti kupujícího neprodleně informovat a současně je povinen nabídnout kupujícímu náhradní plnění nebo možnost kupujícího odstoupit od kupní smlouvy, resp. Pokud kupní smlouva ještě nebyla uzavřena. Kupující může objednávku zrušit telefonicky nebo e-mailem. Pokud prodávající není schopen dodat kupujícímu zboží za cenu uvedenou v objednávce z důvodů uvedených výše a oznámí tuto skutečnost kupujícímu před závazným přijetím objednávky, není prodávající povinen přijmout návrh kupujícího na uzavření kupní smlouvy. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy nebo zruší-li objednávku z důvodů uvedených v tomto bodě těchto obchodních podmínek, je prodávající povinen vrátit kupujícímu již zaplacenou zálohu na zboží sjednané v kupní smlouvě bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jaký kupující použil při své platbě, pokud se s kupujícím nedohodne na jiném způsobu vrácení, aniž by kupujícímu účtoval jakékoli další poplatky.

5. Záruční podmínky

Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem provozovatele a platnými právními předpisy.

6. Osobní údaje a jejich ochrana

Nakládání s osobními údaji kupujících podléhá legislativě ohledně ochrany osobních údajů, včetně zejména Nařízení EU 2016/679. Prohlášení, kterým se při zpracovávání Vašich osobních údajů řídíme si můžete přečíst níže v sekci Ochrana osobních údajů.

6.1. Smluvní strany se dohodly, že kupující je pro účely řádného vyřízení a doručení objednávky pokud je fyzickou osobou, povinen oznámit prodávajícímu v objednávce své jméno a příjmení, adresu trvalého bydliště včetně PSČ, číslo telefonu a e-mailovou adresu.

6.2. Smluvní strany se dohodly, že kupující je pro účely řádného vyřízení a doručení objednávky v případě, je-li právnickou osobou, povinen oznámit prodávajícímu v objednávce své obchodní jméno, adresu sídla včetně PSČ, IČO, DIČ (pokud mu bylo přiděleno), číslo telefonu a e-mailovou adresu.

6.3. Kupující, který se v rámci internetového obchodu zaregistroval, si může kdykoli zkontrolovat a změnit poskytnuté osobní údaje, jakož i zrušit svou registraci po přihlášení se na internetové stránce elektronického obchodu v části "Přihlásit se".

6.4. Prodávající tímto oznamuje kupujícímu, že ve smyslu čl. 6 odst.1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27.dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů ao volném pohybu těchto údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46 / ES (obecné nařízení o ochraně údajů), ( dále jen "Nařízení"), prodávající jako provozovatel informačního systému bude v procesu uzavírání kupní smlouvy zpracovávat osobní údaje kupujícího bez jeho souhlasu jako dotyčné osoby, protože zpracování osobních údajů kupujícího bude prováděno prodávajícím v rámci předsmluvních vztahů s kupujícím a zpracování osobních údajů kupujícího je nezbytné na plnění z kupní smlouvy, v níž vystupuje kupující jako jedna ze smluvních stran.

6.5. Ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení může prodávající po doručení objednaného zboží, resp. služby kupujícímu, na základě oprávněného zájmu zpracovávat osobní údaje kupujícího i pro účely přímého marketingu a zasílat na e-mailovou adresu kupujícího informace o nových produktech, slevách a akcích na nabízených výrobcích, resp. službách/

6.6. Prodávající se zavazuje, že bude s osobními údaji kupujícího zacházet a nakládat v souladu s platnými právními předpisy ČR.

6.7. Prodávající prohlašuje, že v souladu s čl. 5 odst.1 písm. a) a písm. b) Nařízení, bude osobní údaje kupujícího získávat výhradně na účel uvedený v těchto obchodních a reklamačních podmínkách.

6.8. Prodávající prohlašuje, že pro jiné účely než je uvedeno v těchto obchodních a reklamačních podmínkách bude získávat osobní údaje kupujícího vždy zvlášť na adekvátním právním základě a zároveň zajistí, že se tyto osobní údaje budou zpracovávat a využívat výhradně způsobem, který odpovídá účelu pro který byly shromážděny a nebude je sdružovat s osobními údaji, které byly získány na jiný účel nebo za účelem plnění kupní smlouvy.

6.9. Kupující bude před odesláním objednávky vyzván, aby zaškrtnutím políčka před odesláním objednávky potvrdil, že seznámili s informacemi o zpracování osobních údajů a tím mu prodávající dostatečným, srozumitelným a nezaměnitelným způsobem oznámil:
a) své identifikační údaje, které jsou uvedeny v čl. 1. těchto obchodních a reklamačních podmínek prokazující totožnost prodávajícího,
b) kontaktní údaje prodávajícího, resp. odpovědné osoby prodávajícího,
c) účel zpracování osobních údajů kterým je uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím a právní základ zpracování osobních údajů,
d) že požadované osobní údaje pro účely uzavření kupní smlouvy a řádného vybavení a doručení objednávky je kupující povinen poskytnout,
e) jestliže se zpracování zakládá na čl. 6 odst.1 písm. f), že oprávněným zájmem, který prodávající sleduje, je přímý marketing,
f) identifikační údaje třetí strany, kterou je společnost, která doručí kupujícímu objednané zboží, resp. identifikační údaje jiných příjemců nebo kategorie příjemců osobních údajů pokud existují,
g) dobu uchovávání osobních údajů, resp. kritéria pro její určení,

6.10. Prodávající prohlašuje, že bude zpracovávat osobní údaje v souladu s dobrými mravy a bude jednat způsobem, který neodporuje v Nařízení ani jiným obecně závazným právním předpisem a ani je nebude obcházet.

6.11. Prodávající v souladu s Nařízením poskytuje kupujícímu, jehož údaje zpracovává, následující informace:
a) totožnost a kontaktní údaje prodávajícího a v příslušných případech zástupce prodávajícího,
b) kontaktní údaje případné odpovědné osoby,
c) účely zpracování, pro které jsou osobní údaje určeny, jakož i právní základ zpracování,
d) pokud se zpracování zakládá na čl. 6 odst. 1 písm. f), oprávněné zájmy, které sleduje prodávající nebo třetí strana,
e) okruh příjemců, nebo kategorie příjemců osobních údajů, pokud existují,
f) v relevantním případě informaci o tom, že prodávající zamýšlí přenést osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci,
g) dobu uchovávání osobních údajů, resp. kritéria pro její určení,
h) informace o existenci práva požadovat od prodávajícího přístup k jeho osobním údajům a práva na jejich opravu nebo vymazání nebo omezení zpracovávací nebo práva namítat proti zpracovávání jakož i práva na přenositelnost údajů,
i) právo podat stížnost orgánu dozoru,
j) informace o tom, zda je poskytování osobních údajů zákonnou nebo smluvní požadavkem nebo požadavkem, která je potřebná na uzavření smlouvy, zda je kupující povinen poskytnout osobní údaje, jakož i možné následky neposkytnutí těchto údajů,
k) existenci automatizovaného rozhodování včetně profilování;
Kupující má právo získat od prodávajícího kopii osobních údajů, které se zpracovávají a k ní má právo získat i všechny výše uvedené informace. Za jakékoli další kopie o které kupující požádá může prodávající účtovat poplatek odpovídající správním nákladům na vyhotovení kopie.

6.12. Pokud kupující uplatní své právo podle bodu 6.11 písemně nebo elektronicky a z obsahu jeho žádosti vyplývá, že uplatňuje své právo podle bodu 6.11, považuje se žádost za podanou podle tohoto nařízení.

6.13. Kupující má právo u prodávajícího nesouhlasit se zpracováváním jeho osobních údajů, o nichž předpokládá, že jsou nebo budou zpracovávány pro účely přímého marketingu, včetně profilování v rozsahu, v jakém souvisí s takovým přímým marketingem. Pokud kupující namítne takové zpracování, prodávající ukončí zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu ode dne doručení takové námitky prodávajícímu a osobní údaje dotyčného kupujícího se na takové účely již nesmějí a nebudou zpracovávat.

6.14. Kupující při podezření, že jeho osobní údaje neoprávněně zpracovávají, může podat o tom stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů ČR. Pokud kupující nemá způsobilost k právním úkonům v plném rozsahu, jeho práva může uplatnit zákonný zástupce.

6.15. Prodávající přijme vhodná opatření s cílem poskytnout kupujícímu všechny informace uvedené v bodě 9.11 v stručné, transparentní, srozumitelné a snadno dostupné formě, jasně a jednoduše formulované. Prodávající poskytne informace elektronicky nebo v souladu s Nařízením jinými prostředky, na kterých se s kupujícím dohodne.

6.16. Informace o opatřeních, která byla přijata na základě žádosti kupujícího, poskytne prodávající kupujícímu bez zbytečného odkladu, v každém případě do jednoho měsíce od doručení žádosti.

6.17. Prodávající oznamuje tímto kupujícímu, že z titulu plnění uzavřené smlouvy se při zpracovávání osobních údajů kupujícího předpokládá, že osobní údaje kupujícího budou poskytnuty a zpřístupněny následujícím třetím stranám, resp. okruhem příjemců:

1/ GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o., se sídlem Lieskovská cesta 13, 962 21 Lieskovec, Slovenská Republika, IČO: 36624942, zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Banská Bystrica, oddíl Sro, Vložka č. 9084 / S

7. Závěrečná ustanovení

7.1. Jazykem komunikace mezi provozovatelem a kupujícím a jazykem kupní smlouvy je slovenský jazyk. Uzavřené kupní smlouvy jsou archivovány provozovatelem v elektronické podobě a nejsou přístupné jiným osobám.

7.2. V případě, že by některá ustanovení těchto obchodních podmínek byla z jakýchkoliv důvodů neplatná nebo neúčinná, nevyvolává tato skutečnost neplatnost nebo neúčinnost ostatních částí obchodních podmínek nebo kupní smlouvy.

7.3. Znění těchto obchodních podmínek může provozovatel měnit a doplňovat. Změněné obchodní podmínky jsou účinné dnem jejich zveřejnění. Práva a povinnosti provozovatele a kupujícího vzniklé před dnem nabytí účinnosti nového znění obchodních podmínek nejsou změnou dotčeny.

7.4. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, tak smluvní strany sjednávají, že vztah založený kupní smlouvou, stejně jako všechny případné spory z něj vyplývající se řídí právem Slovenské republiky.

7.5. Provozovatel je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu zajišťuje v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů Slovenské republiky. Orgánem dozoru na ochranu kupujícího jako spotřebitele je Slovenská obchodní inspekce, Inspektorát SOI pro Bratislavský kraj, Prievozská 32, P.O.Box 5, 820 07 Bratislava.

Smluvní strany se dohodly, že na projednání jakýchkoliv sporů mezi provozovatelem a kupujícím je dána pravomoc soudům Slovenské republiky. Případné spory mezi provozovatelem a spotřebitelem je možné řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporů, jímž je Slovenská obchodní inspekce nebo jiná příslušná oprávněná právnická osoba zapsaná v seznamu subjektů alternativního řešení sporů vedeném Ministerstvem hospodářství Slovenské republiky, nebo spor řešit prostřednictvím k tomu určené ODR platformy. Provozovatel doporučuje kupujícímu nejprve využít elektronické adresy info@sportby.cz pro vyřešení vzniklé situace dříve, než bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu.

Reklamační řád

1. Všeobecná ustanovení

1.1. Společnost Player s. r. o., se sídlem na adrese Kamenné pole 4556/10, Liptovský Mikuláš, 031 01, zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Žilina, Oddíl: Sro, vložka č. 19263/L, IČO: 36810797 (dále jen „provozovatel“) provozuje internetový obchod (dále jen„e-shop“),v němž nabízí svým zákazníkům zboží ke koupi na základě kupní smlouvy uzavřené na dálku.

1.2. Prodej zboží prostřednictvím e-shopu je upravený ve Všeobecných obchodních podmínkách Provozovatele (dále jen „VOP“).

1.3. Tento reklamační řád navazuje na VOP a doplňuje je.

1.4. Reklamační řád popisuje spolupráci mezi kupujícím a provozovatelem s ohledem na případné vady zboží, jejich uplatnění a nároky, které z nich plynou.

1.5. Kupující je povinen seznámit se s reklamačním řádem a VOP ještě před objednáním zboží. Objednáním zboží od provozovatele souhlasí s níže uvedeným reklamačním řádem.

1.6. Jako doklad o koupi vystavuje provozovatel ke každému zakoupenému zboží nákupní doklad (faktura nebo prodejka). Není-li vystavený samostatný záruční list, slouží jako záruční list příslušný nákupní doklad (dále jen „záruční list“).

1.7. Vyloučení podnikatelů
Tento reklamační řád se nevztahuje na nákup zboží podnikateli, kteří kupují zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti podle VOP. Práva a povinnosti provozovatele a kupujícího - podnikatele týkající se vad zboží jsou upraveny v obchodním zákoníku SR.

2. Délka záruky

2.1. Záruční doba začíná plynout dnem převzetí zboží kupujícím.

2.2. Zákonná záruční doba je 24 měsíců.

2.3. Provozovatel může zákonnou dobu prodloužit. Délka prodloužené záruční doby je vždy vyznačena na záručním listu. Pokud v záručním listu není vyznačená jiná záruční doba, platí lhůta 24 měsíců.

2.4. Záruční doba se skládá ze zákonné lhůty (24 měsíců) a případně prodloužené lhůty. V rámci zákonné záruční lhůty se reklamace řídí Občanským zákoníkem č.40/1964 Z.z. § 619-627 (slovenský zákon) s přihlédnutím k tomuto reklamačními řádu. (Při prodloužené lhůtě se reklamace řídí výhradně tímto řádem.)

2.5. Zlevněné zboží
Výjimku může tvořit zboží prodávané se slevou (zboží poškozené, použité, nekompletní atd.). Je-li kupujícím spotřebitel a jedná-li se o věci použité, provozovatel neodpovídá za chyby odpovídající míře používání nebo opotřebení, které mělo zboží při převzetí kupujícím. Práva z odpovědnosti za vady zboží zaniknou, nebyla-li uplatněna do 24 měsíců ode dne převzetí zboží kupujícím. Provozovatel může tuto dobu dohodou s kupujícím zkrátit, ne však na méně než 12 měsíců. Tuto dobu uvede provozovatel v dokladu o prodeji zboží. U zboží prodávaného za nižší cenu z důvodu vady či nekompletnosti se záruka nevztahuje na vady, kvůli nimž byla nižší cena dohodnuta.

2.6. Práva kupujícího z odpovědnosti za vady zboží, pro něž platí záruční doba, zaniknou, nebudou-li uplatněna v záruční době.

3. Záruční podmínky

3.1. Provozovatel odpovídá za to, že zboží má při prodeji stanovenou jakost, množství, míru a hmotnost. Zboží musí být bez vad a musí odpovídat platným technickým normám.

3.2. Provozovatel odpovídá za vady, které má prodané zboží při převzetí kupujícím, a za vady, které se vyskytnou po převzetí zboží v záruční době.

3.3. Výjimky ze záruky
Záruka se nevztahuje na vady vzniklé nesprávným použitím zboží nebo z důvodu vyšší moci, živelné události apod., ani na případné škody v důsledku toho vzniklé. Dále se záruka nevztahuje na vady vzniklé špatnou obsluhou, neodborným nebo nepřiměřeným zacházením, použitím a instalací, které jsou v rozporu s uživatelskou příručkou. Záruka se nevztahuje na závady, které kupující v době uzavření smlouvy uzavřel nebo oznámil, s ohledem na okolnosti, za kterých byl kupní smlouva uzavřena.

Dále se záruka nevztahuje na poškození vzniklé:
a)  mechanickým poškozením zboží,
b)  používáním zboží v neodpovídajících podmínkách,
c)  zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými principy,
d)  provedením nekvalifikovaných zásahů či změnou parametrů.

3.4. Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy byl kupující povinen věc převzít, se do záruční doby nezapočítává. Dojde-li k výměně zboží, začne plynout záruční doba znovu od převzetí nového zboží.

3.5. Nabízí-li provozovatel při koupi zboží zákazníkovi k prodanému zboží bezplatně další zboží jako dar, je na zákazníkovi, zda nabízený dar přijme. Dar však není prodaným zbožím, proto provozovatel neodpovídá za jeho případné vady. Pokud však o případných vadách daru ví, je povinen na ně zákazníka při nabídce daru upozornit. Má-li dar vady, na které provozovatel zákazníka neupozornil, je zákazník oprávněn jej vrátit. Vznikne-li zákazníkovi právo na odstoupení od kupní smlouvy (vrácení peněz), je zákazník povinen vrátit provozovateli vše, co dostal, tj. i zboží přijaté jako dar.

3.6. Kupující je povinen bezprostředně při dodání zboží překontrolovat stav zásilky a zboží. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná (s výjimkou, kdy je objednávka vyřizována více dodávkami) nebo poškozená. Převezme-li Kupující od přepravce takto poškozenou zásilku, je nutné poškození popsat v předávacím protokole přepravce.

3.7. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutné okamžitě oznámit e-mailem na adresu eshop@sportby.cz, sepsat s dopravcem zápis o škodě a tento bez zbytečného odkladu zaslat provozovateli faxem, e-mailem nebo poštou. Dodatečné reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky dávají provozovateli možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

3.8.  Místo reklamace
Místem pro uplatnění reklamace je:
Player s.r.o., Belopotockého 627, Liptovský Mikuláš, 031 01, Slovensko

3.9. Kupující může vadné zboží na reklamaci zaslat přepravní službou na adresu: SPORTBY - Player s. r. o., Belopotockého 627, 03101 Liptovský Mikuláš, Slovensko. Balík by měl být viditelně označený jako „REKLAMACE“ a obsahovat: reklamované zboží (včetně kompletního příslušenství), stáhněte si REKLAMAČNÍ LIST , ve kterém popište podrobný popis vady a kontaktní údaje kupujícího (zpáteční adresa, tel. číslo). Bez výše uvedeného je znemožněna identifikace původy a vady zboží.

3.10. Kupující prokáže platnost záruky předložením nákupního dokladu, pokud bylo v minulosti zboží reklamované, je třeba také doložit doklad o reklamaci. Na reklamačním listu musí být stejné sériové číslo jako na reklamovaném výrobku (má-li výrobek sériové číslo).

3.11. Provozovatel má právo odmítnout přijetí zboží do reklamace v případech, kdy jsou reklamované zboží nebo jeho součásti znečištěné nebo nesplňují základní předpoklady pro hygienicky bezpečné předání zboží do reklamačního procesu.

4. Způsob vyřízení reklamace

4.1. Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo na její bezplatné, včasné a řádné odstranění. O způsobu odstranění vady rozhoduje provozovatel a je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit.

4.2. Kupující může místo odstranění vady požadovat výměnu zboží, nebo týká-li se vada jen součásti zboží, výměnu této součásti, nevzniknou-li tím provozovateli nepřiměřené náklady vzhledem k ceně zboží nebo závažnosti vady.

4.3. Provozovatel může vždy místo odstranění vady vyměnit zboží s vadou za zboží bez vady, nezpůsobí-li to kupujícímu závažné obtíže .

4.4. Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby mohlo být zboží řádně užíváno jako zboží bez vady, má kupující právo na výměnu zboží nebo právo na odstoupení od kupní smlouvy (vrácení peněz).

4.5. Kupující má právo na výměnu zboží nebo právo na odstoupení od smlouvy (vrácení peněz) i v případě, jde-li sice o odstranitelnou vadu, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po jejím odstranění zboží řádně užívat.

4.6. Nejde-li o neodstranitelnou vadu, která však nebrání řádnému užívání zboží, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny výroku.

4.7. Má-li kupující právo na výměnu zboží nebo právo na odstoupení od smlouvy (vrácení peněz), záleží na kupujícím, které z těchto práv uplatní. Jakmile si ale zvolí jedno z těchto práv, nemůže už tuto volbu sám jednostranně měnit.

4.8. Uplatní-li spotřebitel reklamaci, provozovatel nebo jím pověřený zaměstnanec nebo určená osoba má povinnost poučit spotřebitele o jeho právech, jak je uvedeno výše.

4.9  Určení způsobu
Na základě rozhodnutí spotřebitele, které z práv spotřebitel uplatňuje, je provozovatel povinen určit způsob vyřízení reklamace podle ihned, ve složitých případech nejpozději do 3 pracovních dnů od uplatnění reklamace. V odůvodněných případech, zejména je-li vyžadováno složité technické zhodnocení stavu zboží nebo služby, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.

4.10 Vyřízení reklamace
Po určení způsobu vyřízení reklamace je reklamace vyřizována ihned, v odůvodněných případech lze reklamaci vyřídit i později; vyřízení reklamace však nesmí trvat déle než 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.

Za vyřízení reklamace se považuje:
(i)  odevzdání nebo odeslání nového nebo opraveného zboží kupujícímu, popř. doručení informace, že je zboží připraveno k vyzvednutí,
(ii) odeslání finančních prostředků odpovídajících slevě z ceny zboží nebo vrácené kupní ceně kupujícímu, popř. odeslání informace pro kupujícího, že příslušná částka je pro něj připravena k vyzvednutí.

Po marném uplynutí lhůty na vyřízení reklamace má spotřebitel právo od kupní smlouvy odstoupit nebo má právo na výměnu zboží za nové zboží.

4.11 Reklamace do 12 měsíců od zakoupení
Pokud spotřebitel reklamaci zboží uplatnil během prvních 12 měsíců od nákupu, může provozovatel vyřídit reklamaci zamítnutím jen na základě odborného posouzení; bez ohledu na výsledek odborného posouzení nelze od spotřebitele vyžadovat úhradu nákladů na odborné posouzení ani jiné náklady související s odborným posouzením. Provozovatel je povinen poskytnout spotřebiteli kopii odborného posouzení odůvodňujícího zamítnutí reklamace nejpozději do 14 dnů ode dne vyřízení reklamace.

4.12 Reklamace po 12 měsících od nákupu
Pokud spotřebitel reklamaci výrobku uplatnil po 12 měsících od nákupu a provozovatel ji zamítl, osoba, která reklamaci vyřídila, je povinna v dokladu o vyřízení reklamace uvést, komu může spotřebitel zaslat zboží na odborné posouzení. Je-li zboží zasláno na odborné posouzení určené osobě, náklady na odborné posouzení, jakož i všechny ostatní s tím související účelně vynaložené náklady nese provozovatel bez ohledu na výsledek odborného posouzení. Prokáže-li spotřebitel odborným posouzením odpovědnost provozovatele za vadu, může reklamaci uplatnit znovu; během provádění odborného posouzení záruční doba neplyne. Provozovatel je povinen spotřebiteli uhradit do 14 dnů ode dne znovuuplatnění reklamace všechny náklady vynaložené na odborné posouzení, jakož i všechny s tím související účelně vynaložené náklady. Znovu uplatněnou reklamaci nelze zamítnout.

4.13 Náklady na odborné posouzení
Zašle-li spotřebitel zboží na odborné posouzení určené osobě, náklady na odborné posouzení, jakož i všechny ostatní s tím související účelně vynaložené náklady nese vždy provozovatel, tedy po celou délku záruční doby bez ohledu na výsledek odborného posouzení.
Je-li však zboží zasláno na odborné posouzení jiné než určené osobě, tedy znalci nebo autorizované, notifikované nebo akreditované osobě, náklady na odborné posouzení, jakož i všechny ostatní s tím související účelně vynaložené náklady je provozovatel povinen uhradit spotřebiteli pouze v případě, že odborné posouzení prokáže odpovědnost provozovatele za reklamovanou vadu, a to ve lhůtě do 14 dnů ode dne znovuuplatnění reklamace.

4.14. Provozovatel je povinen při uplatnění reklamace vydat zákazníkovi potvrzení. Tímto potvrzením je kopie reklamačního protokolu. V tomto potvrzení by měl být kromě kontaktních údajů provozovatele a spotřebitele uvedený popis vady a zda spotřebitel požaduje opravu, výměnu, odstoupení od smlouvy nebo slevu z kupní ceny, v závislosti na charakteru vady, jakož i datum uplatnění reklamace.

4.15. Je-li reklamace uplatněna prostřednictvím prostředků dálkové komunikace, např. telefonicky, provozovatel je povinen potvrzení o uplatnění reklamace doručit spotřebiteli co možná nejdříve, nejpozději však společně s dokladem o vyřízení reklamace. Potvrzení o uplatnění reklamace se nemusí doručovat, pokud má spotřebitel možnost prokázat uplatnění reklamace jiným způsobem, např. e-mailem.

4.16. Provozovatel je povinen o vyřízení reklamace vydat písemný doklad nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Tímto písemným dokladem je kopie reklamačního protokolu s vyplněnou kolonkou vyřízení reklamace, dopis obsahující písemné vyrozumění o vyřízení reklamace nebo sms zpráva nebo e-mailová zpráva obsahující informaci o vyřízení reklamace s písemným potvrzením o jejím odeslání.

4.17. Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace. V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje. Byla-li reklamace vyřízena výměnou, je další případná reklamace považována za první reklamaci zboží.

5. Součinnost kupujícího

5.1. Kupující je povinen poskytnout provozovateli, resp. autorizovanému servisu, bezodkladně jakoukoliv součinnost k ověření existence reklamované vady a k jejímu odstranění (včetně odpovídajícího nutného vyzkoušení nebo demontáže zboží).

5.2. Kupující je rovněž povinen dodat zboží při uplatnění reklamace čisté v řádném obalu v souladu s hygienickými předpisy nebo obecnými hygienickými zásadami včetně všech jeho součástí a příslušenství, umožňujících takovéto ověření a odstranění vady.

5.3. Kupující je povinen převzít zboží ze záruční opravy nejpozději do jednoho (1) měsíce od vyrozumění o jejím provedení.

6. Alternativní řešení sporu

6.1. Kupující má právo obrátit se na provozovatele s žádostí o nápravu, není-li spokojený se způsobem, jakým provozovatel vyřídil jeho reklamaci, nebo domnívá-li se, že provozovatel porušil jeho práva. Kupující má právo podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu, pokud provozovatel na žádost o nápravu odpověděl zamítavě nebo na ni neodpověděl do 30 dnů ode dne jejího odeslání.

6.2. Orgánem alternativního řešení sporu je:

Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát-oddělení ADR
Štěpánská 15, 120 00 Praha 2
Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

Dále Kupující může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou Komisí na adrese:http://ec.europa.eu/consumers/odr/

7. Závěrečná ustanovení

7.1. Tento reklamační řád je platný od 1.2.2018.

7.2. Provozovatel si vyhrazuje právo změnit reklamační řád bez předcházejícího upozornění umístěním jeho nového znění na internetových stránkách e-shopu.

7.3. Kupující při odeslání objednávky zboží z e-shopu provozovatele potvrzuje souhlas s tímto platným reklamačním řádem.